luft emmaus
om emmaus
dialog
spiritualitet
meditasjon
program
ressurser
sarpsborg
bergen
stavanger
holmen
kontakt
givertjeneste
butikk
lenker
lokaldialog på Løkka
luft
dialogsenteret emmaus Send oss en mail

om emmaus

(nåværende Kirkelig dialogsenter)

Ansatte:

Ved avslutningen av Emmausarbeidet i Oslo (2009) var Anne Anita Lillebø og Steinar Ims Emmausprester. Begge ble med som dialogprester i Kirkelig dialogsenter (KD). Lillebø sluttet i KD sommeren 2011.
Fra høsten 2011 er Iselin Jørgensen og Steinar Ims ansatt som dialogprester ved KD. Steinar Ims er også daglig leder ved senteret.

Vi kan nås på samme post, fax, telefon eller e-post som under Emmaustiden (se under kontakt).

Organisasjon:

Emmaus ble drevet av Areopagos (www.areopagos.org) – en organisasjon som i 70 år har vært opptatt av religionsmøtet i Øst-Asia, og som gjennom Emmausarbeidet gikk inn i møtet mellom kirken, alternativ religiøsitet og andre religioner i Norge. Emmaus var engasjert i mange dialogprosjekter gjennom 19 år. Kirkelig dialogsenter (nå også i Bergen og Stavanger) viderefører dette dialogengasjementet.

Det finnes fremdeles aktive Emmausgrupper i Sarpsborg og Bergen (se kontakt, emmaus i bergen og emmaus i sarpsborg).

Basisdokument for emmausarbeidet

Basisdokumentet er et dokument som uttrykker emmausarbeidets visjon og tenkning.

Formål og identitet

Vi ønsker at Emmaus skal være et møtested for mennesker på vandring og et sted for religionsmøte (jfr. Lukasevangeliet kap.24).

I Emmaus håper vi det finnes en radikal åpenhet i kirkerommets forgård, en retning framover mot den inviterende Kristus og mulighet for et stille nærvær i meditasjonskapellet.

Emmaus er et møtested for mennesker på vandring, og et sted for religionsmøte. Vi søker å gi rom for dialog mellom Kirken og alternativ religiøsitet, andre verdensreligioner og aktuelle kulturstrømninger.

Emmaus er en del av Areopagos sin virksomhet og har status som formålsvirksomhet innenfor Areopagos.

Emmaus ønsker i sitt arbeid å virkeliggjøre og videreutvikle det misjonssyn og den praksis som Areopagos er sprunget ut av.

Emmausarbeidet konkretiserer misjonens identitet og formål i en ny kontekst.

I tilknytning til dette dialogarbeidet ønsker Emmaus å utvikle kristen spiritualitet og legger stor vekt på gudstjenesteliv og kristen meditasjon.

Emmaus er inspirert av Emmausfortellingen i Luk. 24. Denne fortellingen viser et forbilledlig møte mellom Kristus og mennesker underveis. Den setter oss på sporet av samtalens hemmelighet og øyeblikket når Kristus vinner skikkelse blant oss.

Emmaus ønsker å bidra til vitalisering, rekruttering og økt kompetanse i Areopagos.

Prioriteringer og profil i dette arbeidet er avhengig av fleksiblitet og personlige erfaringer og interesser. Arbeidet innebærer derfor en stor grad av frihet til konkret utforming av virksomheten for de ansatte. Virksomheten skal ha dette dokumentet som en plattform for arbeidet.

Bærende elementer i religionsmøtet

I dette religionsmøte er dialog-studier-spiritualitet-misjon bærende elementer og nært knyttet til hverandre.

Med dialog forstår vi et møte ansikt til ansikt, hvor tro og livserfaring deles. Dialog er en forbilledlig væremåte uten skjulte hensikter. Denne væremåten utfordrer oss spirituelt og eksistensielt. Den forutsetter et ønske om å gå inn i et dynamisk åpent møte med de(n) andre. I en slik dialog kan inspirasjon, selvkritikk og kritikk få virke og komme til uttrykk.

Dialog har også en fellesskapsdimensjon og et samfunnsbyggende aspekt. Vi ønsker å skape økt forståelse på tvers av etablerte grenser og bidra til konstruktiv samhandling til tross for forskjell i tro og tradisjon.

I Emmausarbeidet legger vi også stor vekt på studier for å dyktiggjøre oss og få økt kunnskap. Dette skjer gjennom oppsøkende virksomhet, regelmessige studiedager og deltakelse på kurs og seminarer. Dette inkluderer også fordypning innenfor den kristne tradisjon for å kunne fortolke og målbære kristen tro i vår kontekst.

Vi ønsker at Emmausarbeidet skal bæres oppe av en kristen spiritualitet. Gjennom tilbedelse, bønn, meditasjon og åndelig veiledning blir vår tro rotfestet og tydeliggjort.

Emmausarbeidet blir derfor misjon. Vi er i misjon når Kristus vinner skikkelse, inspirerer, utfordrer og blir tydelig midt i blant oss for oss. Dette skjer blant annet i vitnesbyrd preget av ydmykhet og respekt i samværs- og dialogsituasjoner, i liturgisk fellesskap, i meditasjon og i stillheten. Dette tyder vi som nærvær av Guds rike i blant oss hvor evangeliet er nærværende og virksomt. Da kan Kristus vise seg og være tilstede i de(n) andre, som medvandrer, som den opphøyde, eller den som innbyr til fellesskap rundt brød og vin. Der Kristus vinner skikkelse blir håp og oppbrudd en realitet. Evangeliet inviterer til et grensesprengende fellesskap. Det utfordre til helhjertet handling i tillit til Guds omsorg og kjærlighet som søker å nå alle.

April 1998

Basisdokumentet er en oppdatering av basisdokumentet fra 1996. Justeringene er gjort av de ansatte i Emmaus i samarbeid med tenkegruppen. Tor Even Fougner, Anne Hege Grung, Elisabeth Thorsen, Jorunn Økland, Thor Wagle, Jon Andreas Hasle, Gudrun Austad, Oddbjørn Leirvik, Øystein Braathen, Notto Reidar Thelle, Trygve Rø, Ingerid Birkeland, Anne Anita Lillebø stiller seg bak dokumentet.

luft